Ochrana osobných údajov

 

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV:
Michal Kováč, Ľ. Podjavorinskej 5, 984 01 Lučenec

ÚVOD
Michal Kováč sa zaväzuje chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame, či podmienky, za ktorých ich môžeme poskytnúť iným. Zásady sa vzťahujú na zasielanie Newslettera.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje, ktoré web stránka Michala Kováča zhromažďuje na základe Vášho súhlasu, budú použité na účel zasielania elektronického Newslettera – informačného materiálu ohľadom ponúkaných obchodných tréningov, rozvojových programoch alebo služieb koučingu a mentoringu.

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Web stránka Michal Kováč zhromažďuje osobné údaje v  rozsahu meno, priezvisko, organizácia, mesto a e-mail, resp. iný údaj, ktorý nám poskytnete. Z webovej stránky www.kovacmichal.sk môžeme zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto webe.

Pre účely rozosielania  Newslettera nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne špeciálne kategórie osobných údajov, ako sú napríklad jedinečné identifikátory alebo citlivé osobné údaje.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Zhromažďovanie osobných údajov sa uskutočňuje výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby použitím „Registračného formuláru pre odoberanie Newslettera„, ktorý uchováva dokumentáciu týkajúcu sa súhlasu danej osoby.

SÚHLAS
Súhlasom s  týmto Oznámením o  ochrane osobných údajov dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov výlučne na účely uvedené vyššie.

Svoj súhlas môžete vziať kedykoľvek späť, a to kliknutím na odkaz na konci Newslettera alebo e-mailom na adresu kovac@kovacmichal.sk. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založený na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM
Michal Kováč nešíri, nepredáva ani neprenajíma Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez Vášho súhlasu, s výnimkou osôb, ktoré sú s Michalom Kováčom v  pracovnoprávnom, obdobnom alebo v  inom vzťahu s cieľom zasielať Vám Newsletter.

Ak to vyžaduje zákon – Vaše osobné informácie Michal Kováč poskytne, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu práv portálu www.kovacmichal.sk a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje uchovávame tak dlho, kým to považujeme za nevyhnutné na splnenie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, pričom berieme do úvahy potrebu odpovedať na Vaše podnety a vyriešiť možné sťažnosti. Údaje, ktoré sme získali na základe vášho súhlasu so zasielaním newslettra uchovávame, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. Keď osobné údaje, ktoré spracúvame už nie sú potrebné, odstránime ich bezpečným spôsobom. Môžeme spracovávať údaje na štatistické účely, ale v takýchto prípadoch budú údaje anonymizované.

VAŠE PRÁVA
Máte právo požadovať od nás ako prevádzkovateľa, resp. sprostredkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vás, ako dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu.

POUŽÍVANIE COOKIES A  WEBOVÝCH BEACONS
Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na www.kovacmichal.sk používame cookies a webové beacons (ďalej len „navigačné informácie o webových stránkach“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na www.kovacmichal.sk, ako sú zobrazené webové podstránky a kliknutia na odkazy.

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie www.kovacmichal.sk, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď., aby sme vedeli, ako návštevníci používajú www.kovacmichal.sk. Cookies a podobné technológie nám pomáhajú prispôsobiť www.kovacmichal.sk Vašim preferenciám, postupom a potrebám, ako aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu. Používané samostatne, cookies a webové beacons Vás osobne neidentifikujú.

ZMENY ZÁSAD
Michal Kováč si vyhradzuje právo kedykoľvek Zásady zmeniť. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na https://kovacmichal.sk/ochrana-osobnych-udajov/. Odporúčame Vám, aby ste Zásady občas skontrolovali, aby ste sa uistili, že ste spokojní so zmenami. Ak vykonáme zmeny, ktoré podstatne Zásady zmenia, budeme Vás informovať e-mailom alebo uverejním oznámenia na https://kovacmichal.sk/ochrana-osobnych-udajov/ predtým, ako táto zmena nadobudne účinnosť.

VAŠE PRÁVO SŤAŽOVAŤ SA NA ORGÁN DOHĽADU
Ak ste nespokojní so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete sa najskôr obrátiť na adresu kovac@kovacmichal.sk

Ak budete naďalej nespokojní, máte právo požiadať o  pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov